Water en Gender

Vrouwen zijn uitzonderlijk goed geplaatst om binnen de verschillende participatie- en beslissingsmechanismen rond water het hoge woord te krijgen, of alvast een evenredige inbreng te kunnen doen.
Document acties

gender.JPGGender is een dynamische “sociale constructie” die het geheel van differentiaties tussen mannen en vrouwen bepaalt binnen de context van een bepaalde plaats, gemeenschap en cultuur. In de meeste landen in ontwikkeling bestaat er een heel duidelijke taakafbakening tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn bijna altijd verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken, waaronder de zorg voor de kinderen, de hygiëne en het halen van het water voor het hele huishouden. De tijd die besteed wordt aan het waterhalen in landelijke gebieden kan oplopen tot 4 à 5 uren per dag. Dit heeft een directe impact op de mogelijkheid en de tijd die vrouwen hebben om zich te ontplooien, voor onderwijs of inkomensgenererende activiteiten.

Als meest belanghebbende partij zijn vrouwen dus uitzonderlijk goed geplaatst om binnen de verschillende participatie- en beslissingsmechanismen rond water het hoge woord te krijgen, of alvast een evenredige inbreng te kunnen doen. Dit is echter meestal nog bijlange niet het geval.

Voor PROTOS is het opnemen van het gender-aspect in zijn activiteiten belangrijk:

  • omdat PROTOS de participatie van de bevolking (mannen en vrouwen) nastreeft bij zijn acties;
  • om de impact van de acties te verhogen. Als de activiteit enkel de mannen bereikt, vermindert dit het bereik en de duurzaamheid ervan aanzienlijk;
  • omdat het om mensenrecht gaat. Vrouwen en mannen verdienen dezelfde kansen en rechten (cf. Mondiale conferenties over de vrouw);
  • om het evenwicht te herstellen in de machtsverhoudingen tussen man en vrouw. De onderwaardering van de vrouw leidt tot de opvatting dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen (zowel op economisch gebied als wat betreft hun sociale en machtspositie);
  • omdat de positieve inbreng van vrouwen een belangrijk gegeven is. Vrouwen leveren een belangrijke bijdrage in voedselveiligheid, gezinsproductie, aandacht voor hygiëne en gezondheid, opvoeding van kinderen en overdracht van kennis.


PROTOS wil een politiek van herverdeling ondersteunen om de bestaande relaties te veranderen zodat vrouwen en mannen een gelijkwaardige toegang, controle en waardering bekomen. Dit moet zowel in het Zuiden als in het Noorden gebeuren, maar op een andere schaal.

  • In het Zuiden is de rol van PROTOS bij te dragen tot de versterking van de capaciteiten om zelf oplossingen te zoeken bij de partner-NGO en hun doelgroepen.
  • In het Noorden zal PROTOS zich beperken tot het nastreven van een beter gender-evenwicht binnen de eigen organisatie.


Binnen zijn activiteitendomeinen wil PROTOS acties steunen die leden van de lokale gemeenschap toelaten om:

  • zelf maatregelen te nemen om economische, sociale en culturele discriminatie van vrouwen op te heffen;
  • de positie van vrouwen in de samenleving te versterken;
  • beter de specifieke capaciteiten van vrouwen en mannen te valoriseren.

Binnen de verschillende sectoren wil dit zeggen dat de werkdruk van vrouwen moet verminderen, dat mannen meer vrouwentaken moeten opnemen, dat vrouwen meer controle moeten krijgen op hun tijdbeheer, ze meer moeten kunnen participeren in vorming en een grotere beslissingsbevoegdheid moeten verwerven.  Vrouwen moeten ook meer toegang tot productiemiddelen krijgen en moeten een grotere impact op de besteding van hun inkomen hebben. Tenslotte moet het werk en de kennis van vrouwen meer naar waarde geschat worden.

Studies en rapporten

 

 

mflbannerwebsite3.png

 

5themas.jpg

logo_2015detijdlooptalarm.gif

 

11_be.png-en

 

Webbanner_fondsenwervend_250X250_V01.gif

 

logo111111RGB.jpg

 

cncd_web200x69037f8.gif